Otazky.EllenWhiteova.cz (Na úvodní stránku) Otazky.EllenWhiteova.cz

Proč je E.G. Whiteová odmítaný prorok?

PrintTisk

Proč je E.G. Whiteová odmítaný prorok?

Lidé odmítají osobu a informace z pera Ellen G. Whiteové z různých důvodů. Některé z nich nyní vzpomeneme.

Neadventní církevní prostředí

Zde je důvod nasnadě: „Moje církev je ta pravá, kdyby Pán Bůh chtěl poslat proroka, poslal by jej do mojí církve.“ Tomuto přístupu rozumím. Kolik z nás by přijalo a žilo podle slov, které by Bůh řekl třeba skrze proroka z Náboženské společnosti svědků Jehovových? Toto paradigma (vzorec myšlení) brání věřícím z jiných společenství v přijetí E. Whiteové a vede mne k otázce: Nemám i já nějaká paradigmata, která by mi v něčem bránila?

Ženy nechť ve shromáždění mlčí

Poněkud kuriózní důvod měl jeden nejmenovaný bratr. Ten Ellen Whiteovou odmítal, protože byla žena. Dle jeho mínění by Pán Bůh ženu za proroka nikdy nezvolil. Vždyť se o tom píše i v 1 K 14,34. Jen trošku milý bratr pozapomněl na Mirjam (Ex 15,20), Debóru (Sd 4,4), Annu (L 2,36) a dcery Filipa z Cesareje (Sk 21,9). Mylné představy o Bohu. Opět paradigmata. Jaké jsou moje představy o nepopsatelném Bohu? On sám o sobě mluví v Iz 55,8.9.

Ellen Whiteová je tvrdá

Četl jsem kompilace z 50 let. Je pro ně charakteristické úderné a černobílé myšlení tehdejší doby. Při jejich překládání bratři přeskočili „ty nezajímavé a rozvleklé pasáže o lásce“ a přeložily pouze ty úderné, které jim pomáhaly přežít těžké období, kdy zápasili o víru. Někteří z nás znají ty tvrdé výroky. Přitom originál z pera E. G. W. představuje milujícího Stvořitele, mluví o Jeho nezměrné lásce k hříšníku a zároveň nesmlouvavosti k hříchu. Žel, některá dílka obsahují pouze tu druhou část. Onu vyváženost textu vystihují následující verše: „12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.  13 Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.  14 Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme.  15 Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.  16 Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Žd 4,12-16

Dnes se objevuje stejná nevyváženost, jen s opačnou tendencí. Snaha představit Pána Boha a Boží věci jen medově.

Zaklínadlo „Whiteová říkala“

Tato slova se v ústech některých změnila v obušek. Nedělej, nesmíš, musíš! Místo poselství milosti a odpuštění s radostným životem podle Božích principů – zákonictví v nejhorším slova smyslu. Nelze se pak divit, že takový přístup, zejména spolu se vzpomenutou tvrdostí, logicky vede druhé k odmítnutí. Avšak co vlastně odmítám? Poselství od mého Spasitele, dané skrze proroka, nebo nešťastnou formu neradostného člověka? Vždyť Bůh i Jeho služebnice nás vedou k radostnému prožívání života. Radostnému prožívání podle zákona, aby se nám (a také s námi) dobře žilo. Jako bychom někdy zapomínali, že jsou zde síly, které nemají zájem na návratu člověka k Bohu. Nepřítel bere dobré věci a natahuje je do extrému. Pro ten extrém pak lidé odmítnou i to dobré.

Žel, že pro některé lidi se toto zákonictví několika jedinců stalo jen záminkou k odmítání Božího poselství.

Káže vodu, pije víno

Ne tak docela. Je pravda, že např. dostala od Boha vidění o zdravotní reformě a dělalo jí velké problémy žít to, co napsala a opustit konzumaci masa. Sama o tom ve svých spisech čestně píše (např. 2T 371,372). Je potěšující, že i tento zápas vyhrála.

Bolí mne jedna záležitost. Osobně znám tři lidi, kteří byli vyučeni adventistou, ale pokřtít se nenechali. Člověka, který jim vyprávěl o škodlivosti kávy, potkali v cukrárně nad kávičkou a zákusky. Opět se vkrádá protivná otázka. Jsou moje slova a činy v souladu? Nejen na veřejnosti, ale zejména v soukromí, před mými nejbližšími?

Částečná gravidita neexistuje

Ukázkový příklad z adventní historie je příběh Dr. Kelloga. Dokud Ellen Whiteová podporovala jeho činnost (sanatorium v Battle Creeku), byl její horlivý zastánce. Když se však začal odchylovat od Božích pravd a Whiteová jej napomenula, okamžitě zpochybnil její prorockou autoritu.

Důvodem k odmítnutí proroka bývá nejčastěji lidská pýcha a nepokora. Bůh skrze svého služebníka příliš mluví do mého svědomí, zbavuje mne pocitu osobní výjimečnosti. Proto zpochybněme její status a volejme: Whiteová nemá pravdu!

Trošku mi to připomíná moje nevěřící léta. Odmítal jsem připustit, že by nějaký Bůh mohl existovat. Protože kdyby náhodou byl, měl by právo mluvit mi do mého života. A to jsem nechtěl, proto Bůh neexistuje.
Avšak částečná gravidita neexistuje. Žena buďto těhotná je, nebo není. Stejně tak dílo Ellen Whiteové. Musíme si vybrat. Buďto je od Boha, nebo od nepřítele. Pokud je od satana – odmítněme ji. Pokud však skrze ni skutečně mluvil Bůh – pojďme hledat, co nám chtěl říct, pojďme poslechnout.

Dopis lásky

Člověk padl do hříchu. Lidskými silami z něj není cesta ven. Náš dobrý Bůh nezůstal divákem, aktivně dělá kroky pro Tvoji záchranu. Mimo mnoho jiných aktivit nám napsal dopis lásky – Bibli. Ellen Whiteová píše: Protože lidé Bibli nevěnují pozornost, dal jim Bůh malé světlo (rozuměj Whiteovou), které je má vést k velkému světlu (tj. k Bibli). (RH 20.1.1903) Pán Bůh používá Bibli a proroky pro Tvoji záchranu. „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků” (Žd 1,1). Je obrovská milost, když tato slova člověk bere vážně. Nestavím však dílo Ellen Whiteové na roveň Bibli. Ona sama napsala: „Duch nebyl dán – a ani nemůže být nikdy dán –, aby nahradil Bibli. Vždyť Písmo výslovně říká, že Boží slovo je měřítkem každého učení a každé zkušenosti.“ (Velké drama věků, Úvod, str. 10)

Na základě biblických kritérií věříme, že sestra Whiteová nepsala pouze „ze sebe“, ale že byla inspirována z vyšší moci. Jak praví Bible, to, co „pochází z Božího Ducha … je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“ (2 Tm 3,16.17) Hlavní funkce prorockého daru je mluvit „k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení“ (1 K 14,3) Služba proroků má v lidech probouzet víru (1 K 14,22-25), lásku, navrátit je zpět do milující Boží náruče. Pán Bůh Tě má rád a slova Jeho proroků jsou Jeho dopis lásky pro Tebe.

„Hrozí nám totiž nebezpečí, že budeme na Ellen Whiteovou klást nezdravé nároky. A když nakonec zjistíme, že našim nárokům nevyhovuje, budeme v pokušení ji zavrhnout. Spíše bychom ale měli zavrhnout své mylné představy, nikoli ji.“ (Graeme Bradford, Proroci jsou lidé, str. 24-25)

Pavel Smolka
Převzato z časopisu Advent 2007


Další články

Může být pravda, že vznikly spojením lidí a zvířat před potopou určité jiné druhy?

EGW: Ale byl-li zde jeden hřích nade všemi ostatními, který volal po zničení lidské rasy potopou, byl to základní přestupek amalgamace člověka a zvířat, který poničil obraz Boha a způsobil zmatek ...

Role E.G.W v Církvi adventistů sedmého dne

Od začátku své existence přijímala Církev adventistů sedmého dne biblické učení o duchovních darech. Zázraky uzdravení nebo pomazání olejem byly v církvi přítomny od jejího počátku. Dar učení a vedení nebyl ...

Rabín, který přijal Pána Ježíše a potvrdil inspiraci EGW

Rabína Joe Kagana jsem potkal na Weimarském institutu v Kalifornii. Jeho rodina pocházela z východní Evropy. Tam znásilnili jeho tetu za zvláštních okolností. Kněz nad ní stál s křížem a řekl: ...

„Ellen Whiteová je autorkou knihy Cesta ke Kristu“

Toto obvinění nám přichází z webových stránek Dirka Andersona and Roberta Sanderse. Využívá jedno z nejčastějších obvinění, a sice že: 1.Ellen Whiteová opsala svůj materiál od jiných autorů. Podívejte se, jestli je ...

Právník na autorská práva V.L.Ramik zkoumá spisy

V roce 1981 najala církev právníka na autorská práva. Byl jím Vincent L. Ramik z právní kanceláře Diller, Ramik and Wight. Měl za úkol prozkoumat spisy Ellen Whiteové a prezentovat své ...

Otazky.EllenWhiteova.cz Proč je E.G. Whiteová odmítaný prorok?