Otazky.EllenWhiteova.cz (Na úvodní stránku) Otazky.EllenWhiteova.cz

Právník na autorská práva V.L.Ramik zkoumá spisy

PrintTisk

Právník na autorská práva V.L.Ramik zkoumá spisy

V roce 1981 najala církev právníka na autorská práva. Byl jím Vincent L. Ramik z právní kanceláře Diller, Ramik and Wight. Měl za úkol prozkoumat spisy Ellen Whiteové a prezentovat své závěry. V úvahu bychom měly vzít dva faktory, které činí tento příběh ještě více fascinující:

1) Ramik byl vychováván jako římský katolík (ačkoliv v době, kdy výzkum probíhal, nebyl „praktikující“ katolík (viz níže uvedený rozhovor) a jednou z knih, kterou zkoumal, byl Velký spor věků—ne právě lichotivý k této církvi či k papeži.

2) Ramik později v jednom rozhovoru přiznal, že byl zaujatý vůči Ellen Whiteové v době, kdy se zapojil do projektu, protože četl díla mnoha jejích kritiků počínaje D.M. Canrightem, až po rukopis knihy The White Lie před jejím vydáním.
Navzdory tomu, poté, co zkoumal více než 300 hodin přibližně 1000 relevantních případů v právní historii Ameriky, dospěl Ramik k těmto závěrům:

„Na základě naší revize faktů a právních precedentů jsme dospěli k závěru, že Ellen Whiteová nebyla plagiátor a její dílo neporušuje autorská práva/nejedná se o pirátství.“ (Adventist Review, 17. září, 1981)

„Vezmeme-li v úvahu všechny faktory potřebné pouze k vyvození závěru na toto téma, pak jsme dospěli k přesvědčivému výsledku, že spisy Ellen G. Whiteové nebyly plagiátorstvím.“ (Tamtéž)

Ohledně pasáží jiných autorů, které použila, Ramik řekl, že spisy druhých „obměnila, vyzvedla a vylepšila“ po etické, jakož i po právní stránce. (Tamtéž)

Ramik v závěru zdůraznil několik faktorů, které by měly být důkladně zváženy, pokud se někdo snaží obvinit Ellen Whiteovou doslova z krádeže nebo podvodu.

1) výběr „zůstal v právních mezích korektního používání.'“

2) Ellen Whiteová používala spisy jiných lidí, ale tím jak je použila, je udělala jedinečným způsobem své vlastní“--přizpůsobila výběr do svého vlastního literárního rámce.

3) Ellen Whiteová vyzývala své čtenáře, aby si pořídili kopie některých knih, které použila—čímž dokázala, že neměla v úmyslu zatajit požívání zdrojů literatury a v žádném případě nebylo jejím záměrem zpronevěřit nebo vytlačit dílo jakéhokoliv jiného autora.

Měli bychom pamatovat, že Ramikovy závěry se nezakládaly pouze na studiu spisů Ellen Whiteové, ale přibližně 1000 případů zahrnujících literární vlastnická práva z let 1790-1915. Ačkoliv si uvědomujeme, že závěry jednoho právníka nepřesvědčí každého, domníváme se, že tento výzkum je platný, poctivý a extenzivní.
Pro více informací o Ramikovi a jeho výzkumu klikněte na níže uvedený odkaz. Závěry čtěte s modlitbou a poté přijměte vlastní rozhodnutí.

Ramikova zpráva - plné znění Ramik's Full Report

Když kritici předkládají svá obvinění, zmiňují Ramikovo zkoumání a závěry jen mimochodem (pokud je vůbec zmíní). K jeho výzkumu přistupují s lhostejností. Pak je snadné podcenit význam jeho objevů. Jeden bratr, který nesouhlasil s Ramikem, poukazuje na skutečnost, že v jednom ze studovaných případů byl obžalovaný shledán vinným. Ramik, nicméně prostudoval 1000 případů během svého výzkumu a na mnohé se odvolává ve výše zmíněném plném znění zprávy. Významné na tom všem jsou Ramikovy závěry, k nimž dospěl studiem všech případů v historii a jejich srovnáním se spisy Ellen Whiteové. Nebyl to tedy výsledek jediného studovaného případu. Když se zkoumá tolik soudních řízení, nevyhnutelně se setkáme s obojím, jak s výroky o vině, tak i o nevině. Doufáme, že zpřístupnění zpráv a rozhovorů přinese požehnání lidem, kteří hledají pravdu a pomůže jim nalézt odpověď na mnoho otázek.

Když byl Ramikovi položen dotaz, jak by shrnul právní případ proti Ellen Whiteové, pokud jde o nařčení z plagiátorství, pirátství a porušování autorských práv, odpověděl:

„Kdybych měl být zapojen do podobného právního případu, radši bych vystupoval v roli obhájce než na straně žalujícího. Jednoduše není co řešit!“ (Adventist Review, 17. září,

Zdroj: Ellen-White.com


Další články

Video - Dar proroctví

Bůh měl vždy své věrné proroky, přes které promlouval k lidem. Ti byli často napadáni, pomlouváni, protože se lidem nelíbilo jejich poselství, které Bůh přes  proroky  hovořil a protože lidé nechtěli ...

Zdánlivé rozpory s Biblí

Obsah: Co je „Boží pečeť“? Dojdu u Boha zalíbení tím, že budu dodržovat jeho přikázání? Vstoupil Ježíš do svatyně svatých v nebeské svatyni dříve než 22. října 1844? Budeme znát přesný ...

Může být pravda, že vznikly spojením lidí a zvířat před potopou určité jiné druhy?

EGW: Ale byl-li zde jeden hřích nade všemi ostatními, který volal po zničení lidské rasy potopou, byl to základní přestupek amalgamace člověka a zvířat, který poničil obraz Boha a způsobil zmatek ...

Jak je to s Veltmanovou zprávou a knihou Touha věků

V roce 1988 Fred Veltman, Ph.D., dokončil své osmileté studium, kdy zkoumal, jak Ellen Whiteová používala literaturu při psaní knihy Touha věků. Říjnové a prosincové vydání magazínu Ministry (magazín pro adventistické ...

Když měla vizi, tak nedýchala

Jedním z jevů spojených s vizí E.G.Whiteové, s kterým mají kritici Hodder a Couperus zvláštní potíže je svědectví mnoha svědků, že nedýchala, když měla vidění (44). John Loughboroug, který říká, že ...

Otazky.EllenWhiteova.cz Právník na autorská práva V.L.Ramik zkoumá spisy