Otazky.EllenWhiteova.cz (Na úvodní stránku) Otazky.EllenWhiteova.cz

Právník na autorská práva V.L.Ramik zkoumá spisy

PrintTisk

Právník na autorská práva V.L.Ramik zkoumá spisy

V roce 1981 najala církev právníka na autorská práva. Byl jím Vincent L. Ramik z právní kanceláře Diller, Ramik and Wight. Měl za úkol prozkoumat spisy Ellen Whiteové a prezentovat své závěry. V úvahu bychom měly vzít dva faktory, které činí tento příběh ještě více fascinující:

1) Ramik byl vychováván jako římský katolík (ačkoliv v době, kdy výzkum probíhal, nebyl „praktikující“ katolík (viz níže uvedený rozhovor) a jednou z knih, kterou zkoumal, byl Velký spor věků—ne právě lichotivý k této církvi či k papeži.

2) Ramik později v jednom rozhovoru přiznal, že byl zaujatý vůči Ellen Whiteové v době, kdy se zapojil do projektu, protože četl díla mnoha jejích kritiků počínaje D.M. Canrightem, až po rukopis knihy The White Lie před jejím vydáním.
Navzdory tomu, poté, co zkoumal více než 300 hodin přibližně 1000 relevantních případů v právní historii Ameriky, dospěl Ramik k těmto závěrům:

„Na základě naší revize faktů a právních precedentů jsme dospěli k závěru, že Ellen Whiteová nebyla plagiátor a její dílo neporušuje autorská práva/nejedná se o pirátství.“ (Adventist Review, 17. září, 1981)

„Vezmeme-li v úvahu všechny faktory potřebné pouze k vyvození závěru na toto téma, pak jsme dospěli k přesvědčivému výsledku, že spisy Ellen G. Whiteové nebyly plagiátorstvím.“ (Tamtéž)

Ohledně pasáží jiných autorů, které použila, Ramik řekl, že spisy druhých „obměnila, vyzvedla a vylepšila“ po etické, jakož i po právní stránce. (Tamtéž)

Ramik v závěru zdůraznil několik faktorů, které by měly být důkladně zváženy, pokud se někdo snaží obvinit Ellen Whiteovou doslova z krádeže nebo podvodu.

1) výběr „zůstal v právních mezích korektního používání.'“

2) Ellen Whiteová používala spisy jiných lidí, ale tím jak je použila, je udělala jedinečným způsobem své vlastní“--přizpůsobila výběr do svého vlastního literárního rámce.

3) Ellen Whiteová vyzývala své čtenáře, aby si pořídili kopie některých knih, které použila—čímž dokázala, že neměla v úmyslu zatajit požívání zdrojů literatury a v žádném případě nebylo jejím záměrem zpronevěřit nebo vytlačit dílo jakéhokoliv jiného autora.

Měli bychom pamatovat, že Ramikovy závěry se nezakládaly pouze na studiu spisů Ellen Whiteové, ale přibližně 1000 případů zahrnujících literární vlastnická práva z let 1790-1915. Ačkoliv si uvědomujeme, že závěry jednoho právníka nepřesvědčí každého, domníváme se, že tento výzkum je platný, poctivý a extenzivní.
Pro více informací o Ramikovi a jeho výzkumu klikněte na níže uvedený odkaz. Závěry čtěte s modlitbou a poté přijměte vlastní rozhodnutí.

Ramikova zpráva - plné znění Ramik's Full Report

Když kritici předkládají svá obvinění, zmiňují Ramikovo zkoumání a závěry jen mimochodem (pokud je vůbec zmíní). K jeho výzkumu přistupují s lhostejností. Pak je snadné podcenit význam jeho objevů. Jeden bratr, který nesouhlasil s Ramikem, poukazuje na skutečnost, že v jednom ze studovaných případů byl obžalovaný shledán vinným. Ramik, nicméně prostudoval 1000 případů během svého výzkumu a na mnohé se odvolává ve výše zmíněném plném znění zprávy. Významné na tom všem jsou Ramikovy závěry, k nimž dospěl studiem všech případů v historii a jejich srovnáním se spisy Ellen Whiteové. Nebyl to tedy výsledek jediného studovaného případu. Když se zkoumá tolik soudních řízení, nevyhnutelně se setkáme s obojím, jak s výroky o vině, tak i o nevině. Doufáme, že zpřístupnění zpráv a rozhovorů přinese požehnání lidem, kteří hledají pravdu a pomůže jim nalézt odpověď na mnoho otázek.

Když byl Ramikovi položen dotaz, jak by shrnul právní případ proti Ellen Whiteové, pokud jde o nařčení z plagiátorství, pirátství a porušování autorských práv, odpověděl:

„Kdybych měl být zapojen do podobného právního případu, radši bych vystupoval v roli obhájce než na straně žalujícího. Jednoduše není co řešit!“ (Adventist Review, 17. září,

Zdroj: Ellen-White.com


Další články

Prohlášení E. Whiteové o nepřátelství proti obhájcům pravdy

Posměvači posledních dnů Od samých začátků svého díla jsem byla pronásledována nenávistí, potupováním a obviňováním z podvodů. Základní obvinění a pomlouvačné pověsti byly dychtivě shromažďovány a dále rozšiřovány buřiči, formalisty a fanatiky. ...

Biblický test pravého proroka

TEST ČÍSLO 1. Deuteronomium 18,21-22 - Můžeš si říci: „Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?“ Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen ...

Ellen Whiteová neměla hypergrafii

Některé osoby s Komplexní parciální poruchou (- Epilepsií)  trpí hypergrafií, což je nadměrné psaní mezi jednotlivými ataky. Kritici Hodder i Couperus naznačují, že plodné psaní Ellen Whiteové je příkladem hypergrafie, (35) ...

Rabín, který přijal Pána Ježíše a potvrdil inspiraci EGW

Rabína Joe Kagana jsem potkal na Weimarském institutu v Kalifornii. Jeho rodina pocházela z východní Evropy. Tam znásilnili jeho tetu za zvláštních okolností. Kněz nad ní stál s křížem a řekl: ...

Role E.G.W v Církvi adventistů sedmého dne

Od začátku své existence přijímala Církev adventistů sedmého dne biblické učení o duchovních darech. Zázraky uzdravení nebo pomazání olejem byly v církvi přítomny od jejího počátku. Dar učení a vedení nebyl ...

Otazky.EllenWhiteova.cz Právník na autorská práva V.L.Ramik zkoumá spisy