Otazky.EllenWhiteova.cz (Na úvodní stránku) Otazky.EllenWhiteova.cz

Mýlila se E.G.Whiteová v proroctvích?

PrintTisk

Mýlila se E.G.Whiteová v proroctvích?

Zde jsou uvedeny některé z předpovědí, které jsou kritiky uváděny jako mylné. Posuďte sami jejich souvislosti.

2) Sestra Whiteová bude živa, když se Ježíš vrátí

Následující citáty Ellen Whiteové byly na internetu některými jedinci, kteří se rozhodli, že díky takovým citátům musí být Ellen Whiteová falešný prorok a adventismus je omylný, citovány  jako

„Brzy naše oči byly přitáhnuty k východu, kde se objevil malý černý obláček asi poloviny mužské dlaně, o kterém jsme všichni věděli, že je to znamení Syna člověka. … Potom bylo silné zemětřesení. Hroby se otevíraly a mrtví vyšli oděni nesmrtelností. 144 000 volalo: „Halelujah!“, když rozpoznali své přátele, jenž od nich byli odtrženi smrtí a ve stejnou chvíli JSME BYLI PROMĚNĚNI A UCHVÁCENI SPOLU S NIMI, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu.“ Rané spisy str.15-16 (důrazy přidány)

Následující Biblický citát byl citován na internetu jako falešný jedním člověkem, který se rozhodl, že díky takovým citátům musí být Pavel falešný prorok a křesťanství musí být omylné.

„Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli. Nebo Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví, kteříž jsou v Kristu, vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu S NIMI ZACHVÁCENI BUDEME DO OBLAKŮ, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky s Pánem budeme.“ 1. Tes. 4,15-17 (důrazy přidány)

Všimněte si, že část citátu Ellen Whiteové, která byla zdůrazněna prvním kritikem je prakticky slovo od slova tím, co Pavel řekl již před téměř dvěma tisíci lety, jak to citoval druhý kritik. Dokonce i slova, že „budeme proměněni“ , byla použita Pavlem v 1. Korintským 15,52.

Kritika samozřejmě spočívá v tom, že pokud se prorok sám sebe popisuje mezi těmi, kteří budou proměnění, a že když pak tento prorok zemře, musí být toto předpovězení (a prorok) falešné. Ti, kteří cítili požehnání ze spisů Pavlových i Ellen Whiteové přesto mohou být upokojeni, že tyto citáty ani v jednom případě z nich nedělají falešné proroky. Oba často hovořili o brzkém druhém příchodu Páně, tak stejně jak to dělali jiní proroci Nového zákona i sám Kristus. Ačkoliv tento jazyk dodává kritikům Bible ještě více materiálu k tomu, aby dokázali, že Bible je nepřesná, musíme mít stále na paměti slova apoštola Petra:

„Toto nejprve vědouce, žeť přijdou v posledních dnech posměvači, podle svých vlastních žádostí chodící, a říkající: Kdež jest to zaslibování příchodu jeho? Nebo jakž otcové naši zesnuli, všecko tak trvá od počátku stvoření. …  Ale tato jedna věc nebudiž před vámi skryta, nejmilejší, že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den. Nemeškáť Pán s naplněním slibů, (jakož někteří za to mají, že obmeškává,) ale shovívá nám, nechtě, aby kteří zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili.“ 2. Petrova 3,3.4.8.9

Když tyto předpovědi zkoumáme, musíme zůstat logičtí. Pokud Ellen Whiteovou její slova odsuzují, tak potom ta stejná slova pocházející od Pavla odsuzují jeho. Ale když učiníme závěr, že taková slova Pavla (který nebyl přeměněn) neodsuzují, tak potom musíme učinit závěr, že ta stejná slova neodsuzují Ellen Whiteovou (která nebyla přeměněna).
K většinou podmíněnému aspektu tohoto a jiných citátů Ellen Whiteové, všimněte si reakce na Předpověď č.6.

5) V roce 1850 paní Whiteová řekla, že se Ježíš vrátí „během pár měsíců“ - podmíněné proroctví.

„Někteří hledí příliš daleko na příchod Páně. Čas pokračoval o pár let déle, než očekávali;, proto si myslí, že to může pokračovat ještě o něco více let a tak jejich mysle začínají být sváděny od přítomné pravdy ven ke světu. … Viděla jsem, že čas pro Ježíše, kdy má být ve svatyni svatých, je téměř ukončen a že ČAS MŮŽE TRVAT JIŽ JEN TROCHU DÉLE.“ Rané spisy str. 58 (důrazy přidány)

„Ve vidění, které mi bylo dáno 27. června 1850, mi můj doprovázející anděl řekl: „ČAS JIŽ TÉMĚŘ SKONČIL. … Anděl řekl: „Připravte se, připravte se, připravte se. …“ Viděla jsem, že je tady velké dílo, které musí vykonat a jen KRÁTKÝ ČAS, ve kterém se to má vykonat. … Potom jsem viděla, že SEDM POSLEDNÍCH RAN BUDE BRZO VYLITO na ty, kteří nemají přikrytí. ...“ Rané spisy, stra 64 (důrazy přidány)

Paní Whiteová směřuje svoje vidění a dělá překvapující předpověď, že je již jen pár měsíců do příchodu Páně. „Ale NYNÍ ČAS TÉMĚŘ SKONČIL a to, co jsme učili dlouhé roky, oni se budou muset naučit ZA PÁR MĚSÍCŮ. Budou toho mít také hodně, co je potřeba se odnaučit a znovu se zase naučit.“ Rané spisy str. 67 (důrazy přidány)

Ty první dva citáty jednoduše říkají, že čas je krátký (přesně to, co říkají Bibličtí proroci v textech u předpovědi číslo 4). Třetí citát používá frázi „pár měsíců“, což samozřejmě neustanovuje den nebo hodinu, ale je to akorát jiný způsob vyjádření toho, že čas je velmi krátký. Ale někteří se mohou zeptat: „Mohou to být pouze „měsíce“?“ Pokud věříme v podmíněná proroctví, tak potom musíme učinit závěr, že Ježíš se mohl vrátit za dnů Ellen Whiteové, „pár měsíců“ poté, co bylo toto tvrzení vyřčeno. Ellen Whiteová neustále vyjadřovala, že lid Boží se potřebuje Mu plně odevzdat, pokud mají vskutku být generací, která uvidí Pána přicházet na oblacích. Předpověď č.6 pokryje téma podmíněných proroctví.

6) Adventisté žijící v roce 1856 budou živí, aby viděli Ježíšův návrat

Před více než 135 lety paní Whiteová udělala další fascinující proroctví během shromáždění v Battle Creek, Michagan, v květnu 1856. Prohlásila, že někteří z těch, kteří byli na shromáždění zemřou a stanou se „potravou pro červy“ a že někteří z nich budou žít dál a stanou se „předmětem sedmi posledních ran“, zatímco jiní „zůstanou na zemi, aby byli proměněni při Ježíšově příchodu“. Svědectví pro církev, sv.1, str. 131-132
Když zvažujeme podmíněná proroctví musíme mít na paměti

Jeremiáše 18,7-10: „Mluvil-li bych proti národu a proti království, že je v okamžení vypléním a zkazím, i vyhubím, však odvrátil-li by se národ ten od nešlechetnosti své, proti němuž bych mluvil: i já litoval bych toho zlého, kteréž jsem myslil učiniti jemu. Zase mluvil-li bych o národu a o království, že je v okamžení vzdělám a vštípím, však činil-li by, což zlého jest před očima mýma, neposlouchaje hlasu mého: i já litoval bych dobrodiní toho, kteréž bych řekl učiniti jemu.“

Dokonalým příkladem tohoto příběhu je Jonáš a Ninive. Jonáš kázal, že Ninive bude zničeno po 40 dnech. „Tedy vstav Jonáš, šel do Ninive podlé slova Hospodinova. (Bylo pak Ninive město velmi veliké, cesty tří dnů.) A jakž počal byl Jonáš jíti po městě cestou dne jednoho a volati, pravě: Po čtyřidcíti dnech Ninive vyvráceno bude.“Jonáš 3,3.4

Někteří říkají, že podmíněná proroctví jsou takto známa vždy v dané době, protože prorok používá slovíčko „jestliže“. Ale v tomto případě vidíme, že Jonášova slova jsou naprosto specifická, není dána žádná druhá možnost. Ninivetští slyšeli, co prorok řekl, že se stane a činili pokání. Dojdeme ještě k lepšímu porozumění podstaty tohoto proroctví, když si přečteme 10. verš ve stejné kapitole: „I viděl Bůh skutky jejich, že se odvrátili od cesty své zlé, a lítost měl Bůh nad tím zlým, kteréž řekl učiniti jim. A neučinil.“
Toto je kompatibilní s Jeremiášem 18,7-10 (uvedeno výše), který nám jasně říká, že některá proroctví jsou podmíněna, i když tam není použito slůvko „jestliže“; někdy je to zahrnuto jen díky skutečnosti, že Bůh dovolil proroku, aby jeho lidu toto zjevil.

Ellen Whiteová si byla moc dobře vědoma prvku podmíněnosti jejich proroctví ohledně druhého příchodu a vůbec se nesnažila to nějak utajovat. Tady jsou některá její tvrzení: „Boží andělé ve svých poselstvích k lidem představují, že čas je velmi krátký. Tak mi to bylo vždy předkládáno. Je pravda, že čas trval déle, než jsme očekávali v raných dnech tohoto poselství. Náš Spasitel se neobjevil tak brzy, jak jsme doufali. Ale selhalo tak Boží slovo? Nikdy! Mělo by zůstávat na paměti, že zaslíbení a hrozby Boží jsou stejně podmíněné. Boží vůlí nebylo, aby Kristův příchod byl takto odkládán. Bůh nenaplánoval, aby jeho lid, Izrael, putoval po poušti 40 let. Zaslíbil jim, že je bude vést přímo do země Kanán a tam je ustanoví za svatý a zdravý lid. Ale ti, kterým to bylo nejdříve kázání, nevešli „kvůli nevěře“. Jejich srdce byla naplněna reptáním, vzpourou a nenávistí, a tak nemohl s nimi splnit svou smlouvu.

Po dobu čtyřiceti let uzavírala nedůvěra, reptání a vzpoura před starověkým Izraelem zemi Kanán. Tyto stejné hříchy odkládají vstup moderního Izraele do nebeksého Kanánu. Ani v jednom z těchto případů nebylo na chybě Boží zaslíbení. Je to nevěra, světáctví, neposvěcení a hádky mezi Boha vyznávajícím lidem, které nás pořád drží na tomto světě hříchu a trápení již tolik let.“ (Ms 4,1883, citováno v Evangelizaci str. 695, 696)

Závěrem – tato předpověď má méně co do činění s Ellen Whiteovou a více s tím, zda člověk věří či nevěří tomu, co Bible říká o podmíněných proroctvích. Ti, kteří rozumí tomuto konceptu neměli nikdy problém s takovými citáty v Bibli nebo u Ellen Whiteové. Vidění ohledně některých, kteří budou proměnění, a jiných, kteří budou „potravou pro červy“ nikdy nebylo skryto v tajném sejfu, aby bylo zakryto falešné proroctví, ani nebylo změněno jejími vydavateli. Milióny adventistů sedmého dne a neadventistů mohou svobodně toto číst a také i jiné podobné citáty ve svazcích Svědectví pro církev, které jsou dostupné.

Pro hlubší studium si přečtěte kapitolu s názvem „Předpovědi vidění z roku 1856“ v knize Ellen G. White a její kritici (str. 102-111), autor je Francis D. Nichol.

Zdroj: Ellen-White.com

 


Další články

Proč je E.G. Whiteová odmítaný prorok?

Lidé odmítají osobu a informace z pera Ellen G. Whiteové z různých důvodů. Některé z nich nyní vzpomeneme. Neadventní církevní prostředí Zde je důvod nasnadě: „Moje církev je ta pravá, kdyby Pán Bůh ...

Jak je to s Veltmanovou zprávou a knihou Touha věků

V roce 1988 Fred Veltman, Ph.D., dokončil své osmileté studium, kdy zkoumal, jak Ellen Whiteová používala literaturu při psaní knihy Touha věků. Říjnové a prosincové vydání magazínu Ministry (magazín pro adventistické ...

Rabín, který přijal Pána Ježíše a potvrdil inspiraci EGW

Rabína Joe Kagana jsem potkal na Weimarském institutu v Kalifornii. Jeho rodina pocházela z východní Evropy. Tam znásilnili jeho tetu za zvláštních okolností. Kněz nad ní stál s křížem a řekl: ...

Když měla vizi, tak nedýchala

Jedním z jevů spojených s vizí E.G.Whiteové, s kterým mají kritici Hodder a Couperus zvláštní potíže je svědectví mnoha svědků, že nedýchala, když měla vidění (44). John Loughboroug, který říká, že ...

Video - Dar proroctví

Bůh měl vždy své věrné proroky, přes které promlouval k lidem. Ti byli často napadáni, pomlouváni, protože se lidem nelíbilo jejich poselství, které Bůh přes  proroky  hovořil a protože lidé nechtěli ...

Otazky.EllenWhiteova.cz Mýlila se E.G.Whiteová v proroctvích?