Otazky.EllenWhiteova.cz (Na úvodní stránku) Otazky.EllenWhiteova.cz

Dělala Ellen Whiteová chyby?

PrintTisk

Dělala Ellen Whiteová chyby?

Někteří ctitelé Ellen Whiteové (dále EGW) nemoudře prohlašují, že není možné, aby udělala chybu. Když se pak přeci jen chyba najde, jsou nuceni z toho vyvodit důsledky a to není dobré pro ně samotné, ani pro EGW. EGW o sobě nikdy netvrdila, že není možné, aby chybovala v historických detailech a podobných informacích. Jasně uváděla, že ani ona, ani bibličtí proroci nebyli jen Boží rukou, ale byli lidmi, kteří psali. Některé chronologické rozdíly v Bibli jsou toho jasnými důkazy (na což ukazují kritikové Bible).

Uvědomujeme si, že už tím, že jsme zřídili webovou stránku, budeme považování za zaujaté ve svém zkoumání skutečností. Chceme si ale zachovat čestný přístup ke všem tvrzením. Někdy se může více uškodit tím, kdybychom bránili EGW chabými a nepřesnými argumenty. Také si uvědomujeme, že někteří lidé budou obranu EGW napadat za každou cenu. Když se někdo pustí do studia s přesvědčením, že EGW dělala chyby, pak nepomohou žádné důkazy, aby je přesvědčily. Předložené skutečnosti  a tvrzení  budou automaticky nazývány zkreslováním faktů. Rozumíme tomu a považujeme to za součást lidské přirozenosti. Je to úplně stejné, jako když někdo popírá chyby a nechce prozkoumat danou věc. Fakta pak nehrají žádnou roli. Není náhodou, že ti nejhlasitější kritikové EGW (včetně často citovaného D.M. Canrighta) uvádějí, že sami kdysi patřili k těm, kteří věřili, že EGW nedělala nikdy chyby. Toto nepochybně mělo vliv na jejich ztrátu důvěry k jejím spisům. Pokud budeme obhajovat EGW více než obhajovala ona sama sebe, dojdeme nakonec ke zklamání, a naše víra bude nepochybně otřesena.  Nemůžeme žádat od EGW více, než od Bible samotné.
Chyba "40 místností"

Příklad chyby:  Kritikové ukazují, že EGW uvádí, že Paradise Valley Sanitarium (Ústav rajského údolí) mělo 40 místnosti, kdežto skutečná budova měla pouze 38 místností. Co máme s touto chybou udělat? Jednoduše ji přijmeme tak, jak to je - chyba, kterou žádný čestný a rozumný člověk nemůže popřít a ani se o to pokoušet. EGW sama komentovala tuto chybu takto:

"Informace, kterou jsem dostala ohledně počtu pokojů v Paradise Valley Sanitarium, nebyla zjevením od Pána, ale jen lidským názorem. Nikdy mi nebyl zjeven přesný počet pokojů o žádném našem sanatoriu. Poznatky, které jsem získala, byly od lidí, u kterých jsem předpokládala, že vědí..."
-Spis 107, 1909

Trvání na tom, že EGW nebo jakýkoli prorok měli jakýsi duchovní dar, který jim zprostředkovával jakýkoli detail každého aspektu života, není realistickým pohledem. EGW to nikdy netvrdila o sobě a ani o žádném z biblických proroků. Více než 2500 lidí se dostane měsíčně na naše stránky a počet roste. Když čteme reakce našich čtenářů, hodně se dozvídáme o tom, co naši čtenáři vnímají. Zjistili jsme, že nepochopení toho, jak inspirace funguje, způsobilo více problémů než cokoli jiného a to jak v táboru příznivců, tak i odpůrců EGW.

Někteří kritikové EGW rádi ukazují na její výrok "V mých spisech je přímá pravda bez jakékoli hereze" (...) Dopis 329A, 1905. Interpretují  jej jako její  nárokování si bezchybnosti  do nejmenšího detailu. Jednoduše se ptáme, zda  chyba "40 místností" se má považovat za herezi (přestože téměř všechny "chyby", které kritikové uvádějí, vlastně chybami nejsou).
Skutečnost, že EGW neobdržela vždy vidění od Pána ohledně detailů jako jsou historická data, počty pokojů v budovách a další obdobné detaily, by neměly vést věřící k tomu, aby zaujali selektivní  metodu četby. Ve svých radách, zkušenostech, principech a teologii je naprosto jasná:

"Toto dílo je buď od Boha nebo ne. Bůh nedělá nic ve spolupráci se Satanem. Mé dílo nese buď pečeť Boží nebo pečeť nepřítele. Není žádná prostřední cesta. Svědectví jsou buď dílem Ducha Božího nebo ďábla." Svědectví 4, str 230

Zavádějící pohled

EGW opakovaně mluvila o tom, jak je nebezpečné některé části jejích spisů přijímat a jiné odmítat.  Potřebujeme pochopit pravdu o dané věci vcelku a mít tak vyvážený pohled na to, jak inspirace pracuje. Velmi doporučujeme čtení Vybrané Statě 3, str.67-70 (Selected Messages), abychom pochopili její pohled na toto téma.

Můžeme odkázat čtenáře na články v angličtině o inspirace EGW

1) Inspirace/Zjevení: Proč je a jak funguje, Roger W. Coon

Tento článek vysvětluje způsob, jak inspirace působí skrze proroky. Odhaluje nejčastější nedorozumění a mýty o daru proroctví. Ukazuje obdobné nesrovnalosti jak u EGW tak v bibli.

2) Uvědomte si, že proroci nejsou insprováni verbálně ani nejsou neomylní a bez chyb

Tato stať byla dána dohromady EGW Institutem. Je mnohem kratší než ta první a je součástí delší studie nazvané "Některé principy pro správnou interpretaci spisů EGW" (ta studie také stojí za přečtení, jen stačí přejít na začátek stránky). Toto pojednání rozebírá rozdíly mezi "myšlenkovou" a "slovní" inspirací. Najdete tam i upozornění, že i proroci nejsou neomylní a dělají chyby.

Věříme, že by bylo dobré, aby si tyto články přečetli jak příznivci, tak i odpůrci EGW a měli tak základ pro svá studia a nejprve pochopili, jak inspirace funguje. Snad toto pochopení povede kritiky k tomu, aby byli důslednější v posuzování všech proroků podle stejných měřítek. Stejně tak příznivci EGW se mohou poučit v tom, aby netvrdili něco, co ona sama o sobě neřekla.

Náš přístup vynáší na světlo některé věci, kterých si mnoho adventistů není vědomo. Přesto věříme, že upřímné přehodnocení je nutné. Chtěli bychom o totéž požádat kritiky EGW. Pochopení toho, že proroci jsou nedokonalí lidé nesnižuje pravost jejich obdarování.

Nakonec bychom rádi využili tuto příležitost k poděkování některým kritikům, kteří nás kontaktovali, za diskuse vedené bez hněvu a hořkosti. Ve světle jiných kritických emailů jste jako občerstvující vánek a moc si vás ceníme. S některými jsme se spřátelili přesto, že máme různé názory.

Zdroj: Ellen-White.com

 


Další články

Proč je E.G. Whiteová odmítaný prorok?

Lidé odmítají osobu a informace z pera Ellen G. Whiteové z různých důvodů. Některé z nich nyní vzpomeneme. Neadventní církevní prostředí Zde je důvod nasnadě: „Moje církev je ta pravá, kdyby Pán Bůh ...

Ellen Whiteová neměla hypergrafii

Některé osoby s Komplexní parciální poruchou (- Epilepsií)  trpí hypergrafií, což je nadměrné psaní mezi jednotlivými ataky. Kritici Hodder i Couperus naznačují, že plodné psaní Ellen Whiteové je příkladem hypergrafie, (35) ...

Stručný přehled odpovědí na kritiku E.G.Whiteové

Boží inspirace Sola scriptura (jedině Písmo) Souhlasí evangelium EGW s Biblí? EGW nebyla plagiátorkou Zdánlivé rozpory s Biblí Když měla vizi, tak nedýchala EGW netrpěla epilepsií EGW neměla hypergrafii Mylná proroctví? Prohlášení Ellen Whiteové   BOŽÍ INSPIRACEJako posel mluvící jménem Boha ...

Mýlila se E.G.Whiteová v proroctvích?

Zde jsou uvedeny některé z předpovědí, které jsou kritiky uváděny jako mylné. Posuďte sami jejich souvislosti.2) Sestra Whiteová bude živa, když se Ježíš vrátí Následující citáty Ellen Whiteové byly na internetu některými ...

Může být pravda, že vznikly spojením lidí a zvířat před potopou určité jiné druhy?

EGW: Ale byl-li zde jeden hřích nade všemi ostatními, který volal po zničení lidské rasy potopou, byl to základní přestupek amalgamace člověka a zvířat, který poničil obraz Boha a způsobil zmatek ...

Otazky.EllenWhiteova.cz Dělala Ellen Whiteová chyby?