Otazky.EllenWhiteova.cz (Na úvodní stránku) Otazky.EllenWhiteova.cz

EGW nebyla plagiátorkou - výzkum CASD

PrintTisk

EGW nebyla plagiátorkou - výzkum CASD

Zkoumání důkazů

Když čteme nařčení vznesená proti Ellen Whiteové, setkáme se nevyhnutelně s obviněním, že se dopustila plagiátorství. To je bez pochyby vážné téma a zasluhuje, aby se jím pečlivě zabývali, jak zastánci, tak i kritici Ellen Whiteové. Tato webová stránka si klade za cíl podívat se blíže na obvinění a metody jejích kritiků. Zastánci mají rovněž prostor pro vylepšení. Pokud si adventisté zacpou uši a zavřou oči před obviněními vznesenými proti ní a budou prohlašovat, že má pravdu jednoduše „proto, že je Pánův prorok,“ potom vlastně prokazují medvědí službu nejen jejím spisům, ale i církvi a sobě samotným. Kritici pak budou po právu namítat, že logika adventistů při obhajování Ellen Whiteové není o nic lepší, než u jiných církví, které tvrdí, že mají proroka (což je postoj, který často vyjadřují). Proto volíme přístup zkoumání dostupných důkazů.

Někteří budou možná překvapeni, když zjistí, že obvinění z plagiátorství proti věrným Božím služebníkům není ničím novým. John Wesley a John Bunyan byli oba z této praktiky obviněni (viz John Bunyan: Mechanick Preacher, by William York Tindall, New York: Russell & Russell, Inc., 1964, str. 194nn; "John Wesley's 'Calm Address': The Response of the Critics," Methodist History, October, 1975, str.13-23). Přestože to Ellen Whiteovoé nepomůže dostat se z nesnází, ukazuje nám to, že podobné nařčení opravdu není ničím novým.

V roce 1982 vyšla nová kniha, která znovu vynesla toto a další obvinění proti Ellen Whiteové. Kniha se jmenovala „The White Lie“ („Whiteová lže“) a měla veliký vliv v adventistických kruzích. Doporučujeme přečíst si reakci na metody a závěry autora, v brožurce nazvané The Truth About "The White Lie.“ (Pravda o knize „The White Lie“), kterou připravil Ellen White Estate. Pokud čtete tištěnou verzi této stránky (a nemáte přístup k internetu) můžete si tuto knihu objednat na adrese Ellen White Estate (12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20904; Tel: 301-680-6540; FAX: 301-680-6559).
Kniha The White Lie odhalila některé „paralely“ mezi spisy Ellen Whiteové a jinými autory. Tyto objevy podnítily vědomí potřeby věnovat se tomuto problému intenzívněji, než adventisté činili v minulosti. Ačkoliv se léta vědělo, že Ellen Whiteová používala spisy jiných, aby pozvedla své vlastní (sama EGW tomu čelila), byl to právě tento způsob použití, který byl nyní napadán.

Odpověď adventistů citovaná kritiky

Zkoumání odpovědí různých adventistických vedoucích činitelů z obou stran teologického spektra se stalo klíčovou částí celého nařčení z plagiátorství. Když jsme pročítali obžaloby, skutečně jsme zjistili, že překvapivě velká část materiálů se zaměřuje na to, co řekl ten nebo onen vedoucí ohledně nálezů. Čtenářům je předkládána citace za citací z adventistických časopisů a osobních dopisů. Přestože by z historického hlediska mohlo být zajímavé a dokonce relevantní studovat takové odpovědi, má to jen málo společného se samotnými spisy. Dva roky předtím, než byla kniha vydána, vyjádřil se k tématu předseda generální konference, Neil Wilson. Jeho stanovisko citoval jeden kritik takto:

„…ve svých spisech použila Ellen Whiteová zdroje v mnohem větší míře, než jsme si dosud uvědomovali nebo poznali…“ Neil Wilson, předseda generální konference, článek v Adventist Review, 20. březen, 1980

To, co Wilson uvedl, je vskutku pravda. S tím jak probíhalo zkoumání, to uznali všichni. (Brzy budeme dále informovat o tom, jak se Wilson k tématu vyjádřil a o tom, k jakým závěrům dospěl.) Níže uvádíme citát Arthura Whitea, tak jak je uveden na stránkách kritiků:

„Je pravda, že intenzivní studium vztahu mezi oddíly některých knih E.G. Whiteové a spisy komentátorů a historiků odhalily širší používání jiných spisů ze strany Ellen Whiteové, kterého si nebyli vědomi ani ve White Estate ani současní vedoucí církve. Zaměstnanců bylo během let příliš málo a byli příliš vytíženi na to, aby uspokojili požadavky ohledně tohoto tématu a věnovali čas zkoumání odpovědí na otázky, které jsou nyní předkládány.“   --Arthur White, vnuk EGW, ředitel White Estate, 18. leden 1981

A tak to pokračuje. Nicméně podobná tvrzení neodhalují vůbec ztrátu důvěry ve spisy (a i kdyby na ni poukázaly, není to předmětem diskuze). Poukazují pouze na jednu skutečnost: při hlubším studiu tohoto tématu adventisté poznali, že Ellen Whiteová používala jiné spisy v mnohem větší míře, než si dřív uvědomovali.

Jak mnoho jich bylo?

Co tedy toto všechno znamená ve světle nařčení z plagiátorství? Když se prokázalo, že používala mnohem více dalších spisů, než se domnívali, vznikla otázka: „Kolik jich POUŽILA?“ V roce 1983 podnikl Ellen White Estate extenzivní „projekt značení“, v němž použil všechny publikované práce Ellen Whiteové. Zvýraznili každou řádku, o které bylo známo, že má paralelu v knize jiného autora. Definice „paralely“ zahrnovala všechna místa, která vykazovala jasné slovní spojitosti, včetně parafrází. White Estate začlenil nejen své vlastní objevy, ale také vše, co se nacházelo v knize „The White Lie“ a cokoliv jiného, s čím by mohli přijít kritici.

A jaký byl konečný výsledek?

PŘESTOŽE TENTO PROJEKT STÁLE PROBÍHÁ, PO 17TI LETECH KOMPILOVÁNÍ DAT, STUDIE UKAZUJÍ, ŽE MÉNĚ NEŽ 2 % VEŠKERÉHO JEJÍHO DÍLA OBSAHUJE PARALELY.

Pro lepší porozumění metodám a získání přehledu o percentuálním rozboru každé knihy, klikněte na níže uvedený odkaz: Percentage of Parallel Lines: The Results

Pamatujte, že tento výzkum stále trvá a databáze White Estate bude aktualizovaná, když se sejdou další informace. Všichni jsou vyzýváni, aby předložili své objevy White Estate pro zařazení do projektu. Alespoň jeden kritik vyzval adventisty, aby dokázali, že Ellen Whiteová napsala více než 20 % obsahu svých knih. U kteréhokoliv soudu nese důkazní břemeno žalující strana.  Pokud se prokáže, že 80 % jejích spisů obsahuje podobnosti, ať žalobce svobodně přednese důkazy a připojí je k méně než 2 %, které objevili spojenými silami její nejhlasitější kritici a zastánci.

Jak bylo zmíněno již dříve, „odpověď adventistů“ se stala ústředním bodem pro prezentaci obvinění. Předpokládejme, že do dvaceti let ode dneška se zjistí, že Ellen Whiteová použila dvojnásobné množství spisů jiných autorů, než si dnes myslíme. Výroky překvapených adventistů v ten den vykreslí neradostný obrázek. Avšak tento nárůst by zvýšil celkový objem pouze na 4 % (to znamená, že 96 % spisů neobsahovalo paralely). Dokonce, i kdyby všichni její kritici nashromáždili během 20ti let dostatek důkazů a zčtyřnásobili současné procento, stále by to znamenalo, že 92 % jejího díla neobsahuje paralely. Ale jak je tomu s paralelami samotnými…

Zdroj: Ellen-White.com


Další články

Jak byla Ellen Whiteová inspirována?

V posledních letech se vynořilo mnoho otázek týkajících se správného významu spisů Ellen Whiteové. Jaký je jejich vztah k Bibli? Bylo vše, co napsala, inspirováno? Má EGW nějakou doktrinální autoritu? Co je při ...

„Ellen Whiteová je autorkou knihy Cesta ke Kristu“

Toto obvinění nám přichází z webových stránek Dirka Andersona and Roberta Sanderse. Využívá jedno z nejčastějších obvinění, a sice že: 1.Ellen Whiteová opsala svůj materiál od jiných autorů. Podívejte se, jestli je ...

Rabín, který přijal Pána Ježíše a potvrdil inspiraci EGW

Rabína Joe Kagana jsem potkal na Weimarském institutu v Kalifornii. Jeho rodina pocházela z východní Evropy. Tam znásilnili jeho tetu za zvláštních okolností. Kněz nad ní stál s křížem a řekl: ...

Může být pravda, že vznikly spojením lidí a zvířat před potopou určité jiné druhy?

EGW: Ale byl-li zde jeden hřích nade všemi ostatními, který volal po zničení lidské rasy potopou, byl to základní přestupek amalgamace člověka a zvířat, který poničil obraz Boha a způsobil zmatek ...

Ellen Whiteová neměla hypergrafii

Některé osoby s Komplexní parciální poruchou (- Epilepsií)  trpí hypergrafií, což je nadměrné psaní mezi jednotlivými ataky. Kritici Hodder i Couperus naznačují, že plodné psaní Ellen Whiteové je příkladem hypergrafie, (35) ...

Otazky.EllenWhiteova.cz EGW nebyla plagiátorkou - výzkum CASD